kutak

Informacije iz ureda TZ

 

1. Kutak za iznajmljivače

Ove upute namjenjene su osobama koji su već iznajmljivači ili koji to tek žele postati. Ovdje možete saznati što je sve potrebno uraditi kako biste postali iznajmljivač, te što su obaveze iznajmljivača tijekom obavljanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Na početku možete pronaći sažetak Zakona, Pravilnika i uredbi kojima podliježu osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a nakon toga njihov popis.

Svi navedeni zakoni i pravilnici mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva turizma i Narodnih novina.

Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvatci iz zakona. TZ općine Konavle ne snosi odgovornost uslijed eventualnih netočnosti ili promjene tih podataka.

Upute za iznajmljivače na području Općine Konavle

TKO MOŽE BITI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ?

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (u daljnjem tekstu: iznajmljivač). Iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

 1. smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
 2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina
 3. doručka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

KAKO POSTATI PRIVATNI IZNAMLJIVAČ?

 1. ISHODOVATI RJEŠENJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

  Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu izdaje Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji - Služba za gospodarstvo – Odjel za turizam, Dubrovnik, Vukovarska 16.

 2. JAVITI SE S RJEŠENJEM U TURISTIČKU ZAJEDNICU OPĆINE KONAVLE

  Zidine 6, 20210 Cavtat
  Tel: +385 20 478 025
  E-mail:

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA NAKON ISHODOVANJA RJEŠENJA

 1. POSTAVITI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

  Za sve iznajmljivače propisana je obveza postavljanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Standardiziranu ploču temljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji može se naručiti / kupiti kod ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

  • Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila
   Put Nina 129a, 23000 Zadar
   Tel: 023 220 655
   E-mail:
  • Kordun – marketing d.o.o.
   Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
   Tel: 047 / 645 561; 645 066
   Fax: 047 / 645 559
   E-mail:
  • Jaguar d.o.o.
   Hrvojeva 6, 21000 Split
   Tel: 021 343 888
   E-mail:
  • Binar d.o.o.
   Livanjska 12, 21000 Split
   Tel: 021 344 442
   E-mail:
 2. PRIJAVA I ODJAVA TURISTA

  Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti / odjaviti boravak svakog gosta TZ općine Konavle. Prijavljivati se može isključivo putem interneta tj. informacijskog sustava eVisitor.

 3. VODITI POSLOVNE KNJIGE
  • Formirati cjenik usluga – Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena, te ga vidno istaknuti u svakoj smještajnoj jednici. Cjenik se ne ovjerava.

  • Izdavati račun - Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge, a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati I eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

  • Voditi knjigu Evidencija prometa - ova knjiga je evidencija izdanih računa, u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

 4. PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE
  • Obveznici paušalnog plaćanja godišnji iznos paušala plaćaju u tri rate s dospijećem 31.07., 31.08. i 30.09. tekuće godine.

   Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama po osnovnom krevetu
   A 1,00 345,00
   B 0,85 293,25
   C 0,70 241,50
   D 0,50 172,50
  • Iznajmljivači koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju dužni su sami obračunavati iznos, te ga uplaćivati dva puta mjesečno. Preporuča se da tijekom turističke sezone izvršite usklađenje Vaših obveza sa zaduženjem u TZ kako bi se izbjegle moguće razlike.

  • Visina boravišne pristojbe utvrđena je u sljedećim iznosima:

   Razred turističkog mjesta Lipanj - Rujan Listopad - Svibanj
   A (Cavtat) 10,00 8,00
   B (Molunat) 9,00 7,00
   C (Čilipi i Zvekovica) 7,00 5,00
   D (Ostala mjesta) 5,00 4,00
 5. PLAĆANJE POREZA I PRIREZA

  O načinu plaćanja poreza i prireza obavijest šalje nadležna Porezna uprava. Više o poreznim obvezama građana vezano za iznajmljivanje soba, postelja i kampova ovdje (PDF).

 6. PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

  Po završetku sezone potrebno je ispuniti TZ obrazac ( PDF) i platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet. Ispunjeni obrazac dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

  Visina članarine ovisi o razredu mjesta:

  razred A razred B razred C razred D
  0,16150% 0,14858% 0,12920% 0,11628%

  Turistička članarina uplaćuje se na IBAN račun: HR57 1001 0051 7198 27156 poziv na broj HR 67 – OIB uplatitelja. U rubrici Primatelj upisuje se: Turistička članarina Konavle.

 7. 10. PRIGOVOR POTROŠAČA

  Iznajmljivači su dužni u svom objektu vidno istaknuti Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača ( PDF / MS Word) te omogućiti svakom turistu da može podnijeti pismenu pritužbu ili prigovor na sve vrste usluga u vezi sa njihovim objektom, bilo to u vidu ispunjavanja knjige žalbe ili drugačije. Prilikom dostavljanja pismenog prigovora gost je dužan ostaviti svoje podatke (e-mail ili adresu) gdje će mu biti dostavljen pismeni odgovor (očitovanje) od strane domaćina i to u roku od 15 dana od zaprimanja pritužbe. Kopiju očitovanja koju je dostavio gostima domaćin je dužan čuvati uz prigovor koji je zaprimio od gosta.

 8. 11. OSIGURANJE GOSTA

  Napominjemo da iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu nisu obvezni osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja ( PDF odgovor ministarstva). Iznajmljivač – obrtnik ili tvrtka obavezan je osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja.

 9. LIJEČNIČKA POTVRDA

  Na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, br. 78/2014), iznajmljivači više NISU DUŽNI pribavljati liječničko uvjerenje za sebe i članove svojih obitelji kao uvjet za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 10. KUTIJA PRVE POMOĆI

  Iznajmljivači su dužni u svakom objektu tj. svakoj smještajnoj jedinici zasebno imati kutiju prve pomoći.

 11. RTV PRETPLATA

  Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, ("Narodne novine" 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

 12. PLAN EVAKUACIJE

  Plan evakuacije obvezno se primjenjuje na sve smještajne objekte iznajmljivača, neovisno o veličini i broju kreveta. Dovoljno je da sadrži prikaz tlocrta prostorija te propisane oznake i upute kojima će se osobe upozoriti na planirane evakuacijske putove i izlaze, na hrvatskom jeziku, a može biti istaknut i na stranom jeziku ukoliko se iznajmljuje strancima.


 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06) )
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 88/10)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu (NN 58/08)
 • Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) (NN 59/09)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 097/2013)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu (92/09)
 • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 88/10)
 • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 48/05)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 05/08)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 119/09)
GDPR

6. GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka

Obzirom da je prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka turiste potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Također preporučamo da na internetskim stranicama www.azop.hr kontinuirano pratite relevantne objave, smjernice, preporuke i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka vezane uz primjenu Opće uredbe.

Predmetna obavijest prevedena je na više jezika, a pojedinačne inačice možete preuzeti ovdje:

Turistička zajednica općine Konavle

Adresa: Turistička zajednica općine Konavle
Zidine 6, 20210 Cavtat - HR
Telefon i fax: Tel: +385 (0)20 479 025
Fax: +385 (0)20 478 025
E-mail: