kutak

Informacije iz ureda TZ

 

1. Kutak za iznajmljivače

Ove upute namjenjene su osobama koji su već iznajmljivači ili koji to tek žele postati. Ovdje možete saznati što je sve potrebno uraditi kako biste postali iznajmljivač, te što su obaveze iznajmljivača tijekom obavljanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Na početku možete pronaći sažetak Zakona, Pravilnika i uredbi kojima podliježu osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a nakon toga njihov popis.

Svi navedeni zakoni i pravilnici mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva turizma i Narodnih novina.

Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvatci iz zakona. TZ općine Konavle ne snosi odgovornost uslijed eventualnih netočnosti ili promjene tih podataka.

TKO MOŽE BITI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ?

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (u daljnjem tekstu: iznajmljivač). Iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

 1. smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
 2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina
 3. doručka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

KAKO POSTATI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ?

 1. NOVA RJEŠENJA

  Kako biste se mogli baviti ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu potrebno je ishodovati Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kojeg izdaje Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji - Služba za gospodarstvo – Odjel za turizam, Dubrovnik, Vukovarska 16 (ex Kasarna).

 2. PREREGISTRACIJA / NOVA KATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA KOJI POSLUJE PO RJEŠENJIMA IZDANIM PRIJE 1. RUJNA 2007. GODINE

  Koristimo priliku podsjetiti vas i na odredbu članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 42/20 od 07. Travnja 2020) vezano za novu kategorizaciju privatnog smještaja koji posluje po Rješenjima izdanim prije 1. rujna 2007. godine.

  (1) Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007., odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. – ispravak, 69/17. i 120/19.), u roku od:

  • dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000. tj. do 07.travnja 2022.
  • tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. tj. do 07.travnja 2023.
  • četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004. tj.do 07.travnja 2024.

  (2) Nadležno upravno tijelo, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

  (3) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz članka 34. stavka 2. točaka 1. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.).

  (4) Na rješenje nadležnog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

  (5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.

  (6) Iznajmljivači iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

 3. PRIVREMENA RJEŠENJA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

  Temeljem članka 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti od 17. studenoga 2021.,(NN 26/21) rok do kojeg se produljuje valjanost postojećih Privremenih rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu je 31. prosinca 2024.

 4. UKIDANJE / PROMJENA RJEŠENJA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA

  Privatni iznajmljivač koji ne želi poslovati u narednoj godini i želi ukinuti važeće Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u Uredu Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more (Vukovarska 16, Dubrovnik) treba ishodovati Rješenje o ukidanju pružanja ugostiteljskih usluga najkasnije s datumom odjave do 31. prosinca tekuće godine. Naime, ukoliko iznajmljivač na dan 01. siječnja tekuće godine posjeduje važeće Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga obveznik je plaćanja godišnjeg paušala turističke pristojbe i turističke članarine za tekuću godinu. Ukoliko iznajmljivač ukine Rješenje i prebaci ga na drugu osobu u tekućoj godini, oba iznajmljivača plaćaju paušal za tu godinu u punom iznosu, bez obzira jesu li ili nisu poslovali.

  Iznimno od gore navedenog, oslobađanje od duplog zaduženja ishodi se u Uredu Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more (Vukovarska 16, Dubrovnik) sukladno čl.35 i 36. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na snazi od 25.11.2021. (NN 126/21). Da bi se isto oslobađanje ishodilo potrebno je isto naglasiti prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Rješenja o pružanju ugostiteljske djelatnosti.

  Nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

  Članak 35.

  (1) Iznimno od članka 34. stavka 2. ovoga Zakona bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji, član obitelji te nasljednik iznajmljivača utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom, u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge (bolest, starost, poslovna nesposobnost i slično), može nastaviti pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao iznajmljivač, sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, ako ishodi rješenje o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležno upravno tijelo pod uvjetom da može biti iznajmljivačem u smislu članka 30. ovoga Zakona. U slučaju ugovora o doživotnom uzdržavanju potrebna je suglasnost prethodnog iznajmljivača.

  (2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže izjava da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge.

  (3) U slučaju da više nasljednika i/ili daroprimatelja, koji nisu suvlasnici nekretnine u kojoj se usluge pružaju, zatraže izdavanje rješenja o odobrenju isto će im se izdati za njima pripadajući smještajni kapacitet, a u slučaju da ima više nasljednika, daroprimatelja i/ili davatelja uzdržavanja koji su suvlasnici takve nekretnine rješenje će se izdati onom koji ishodi suglasnosti svih ostalih suvlasnika.

  (4) Rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka kojima se usvaja zahtjev upisuju se u Središnji registar.

  (5) Na rješenje nadležnog upravnog tijela iz stavaka 1. i 3. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

  (6) Primjerak izvršnog rješenja o odobrenju dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

  Izdavanje rješenja bračnim drugovima i za više članova obitelji

  Članak 36.

  Rješenje iz članka 34. stavka 1. i članka 35. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona može se izdati jednom i/ili obama bračnim ili izvanbračnim drugovima ili životnim partnerima, i/ili jednom ili više članova obitelji, s tim da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimum smještajnog kapaciteta propisan člankom 30. stavkom 3. točkama 1. do 3. ovoga Zakona ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA NAKON ISHODOVANJA RJEŠENJA

 1. JAVITI SE S RJEŠENJEM U TURISTIČKU ZAJEDNICU OPĆINE KONAVLE

  Zidine 6, 20210 Cavtat
  Tel: +385 20 478 025
  E-mail:

 2. POSTAVITI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

  Za sve iznajmljivače propisana je obveza postavljanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Standardiziranu ploču temljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji može se naručiti / kupiti kod ovlaštenih proizvođača koji imaju suglasnost Ministarstva turizma (popis).

 3. VRŠITI PRIJAVU I ODJAVA TURISTA

  Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti / odjaviti boravak svakog gosta TZ općine Konavle. Prijavljivati se može isključivo putem interneta tj. informacijskog sustava eVisitor.

  Obzirom da je prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka turiste potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

  Također preporučamo da na internetskim stranicama www.azop.hr kontinuirano pratite relevantne objave, smjernice, preporuke i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka vezane uz primjenu Opće uredbe.

  Predmetna obavijest prevedena je na više jezika, a pojedinačne inačice možete preuzeti ovdje:

 4. VODITI POSLOVNE KNJIGE
  • Formirati cjenik usluga – Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena, te ga vidno istaknuti u svakoj smještajnoj jednici. Cjenik se ne ovjerava.

  • Izdavati račun - Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge, a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati I eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

  • Voditi knjigu Evidencija prometa - ova knjiga je evidencija izdanih računa, u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

 5. PLAĆATI TURISTIČKU PRISTOJBU
  GODIŠNJI IZNOS TURISTIČKE PRISTOJBE NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE U 2024. GODINI U €
    01.04. – 30.09. OSTALO RAZDOBLJE
  Iznos turističke pristojbe po noćenju u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, po osobi 2,00 1,85
  Iznos turističke pristojbe po noćenju u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), po osobi 1,50 1,30
  Paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, po registriranom krevetu 55,00
  Paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvo, po registriranom krevetu 55,00
  Paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj, po smještajnoj jedinici 70,00
  Paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj, po smještajnoj jedinici 66,35
  Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji Prvi član 33,00
  Drugi član 33,00
  Svaki slijedeći član 13,25
  • Obveznici paušalnog plaćanja godišnji iznos paušala mogu platiti u tri rate s dospijećem 31.07., 31.08. i 30.09. tekuće godine.

  • Iznajmljivači koji plaćaju turističku pristojbu po noćenju dužni su sami obračunavati iznos, te ga uplaćivati dva puta mjesečno. Preporuča se da tijekom turističke sezone izvršite usklađenje Vaših obveza sa zaduženjem u TZ kako bi se izbjegle moguće razlike.

  • Turistička pristojba ne obračunava se za djecu do 12 godina, dok se za djecu 12-18 godina obračunava 50% od iznosa.

 6. PLAĆATI GODIŠNJI PAUŠAL POREZA I PRIREZA

  O načinu plaćanja poreza i prireza obavijest šalje nadležna Porezna uprava. Više o poreznim obvezama građana vezano za iznajmljivanje soba, postelja i kampova ovdje (PDF).

 7. PLAĆATI PAUŠAL TURISTIČKE ČLANARINE

  Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

    Smještaj u domaćinstvu – po krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu
  Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima) 5,97 € 3,98 €
    Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
  Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima) 10,62 € 7,96 €

  Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

  Godišnji paušalni iznos članarine iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Iznos zaduženja bit će vidljiv na početnoj stranici E-visitor-a.

  Najkasnije do 15.01. tekuće godine potrebno je ispuniti TZ-2 obrazac ( EXCEL) za tekuću godinu i dostaviti ga nadležnoj poreznoj upravi.

  Turistička članarina uplaćuje se na IBAN račun: HR57 1001 0051 7198 27156 poziv na broj HR 67 – OIB uplatitelja. U rubrici Primatelj upisuje se: Turistička članarina Konavle.

 8. PRIGOVOR POTROŠAČA

  Iznajmljivači su dužni u svom objektu vidno istaknuti Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača ( PDF / MS Word) te omogućiti svakom turistu da može podnijeti pismenu pritužbu ili prigovor na sve vrste usluga u vezi sa njihovim objektom, bilo to u vidu ispunjavanja knjige žalbe ili drugačije. Prilikom dostavljanja pismenog prigovora gost je dužan ostaviti svoje podatke (e-mail ili adresu) gdje će mu biti dostavljen pismeni odgovor (očitovanje) od strane domaćina i to u roku od 15 dana od zaprimanja pritužbe. Kopiju očitovanja koju je dostavio gostima domaćin je dužan čuvati uz prigovor koji je zaprimio od gosta.

 9. OSIGURANJE GOSTA

  Napominjemo da iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu nisu obvezni osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja ( PDF odgovor ministarstva). Iznajmljivač – obrtnik ili tvrtka obavezan je osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja.

 10. LIJEČNIČKA POTVRDA

  Na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, br. 78/2014), iznajmljivači više NISU DUŽNI pribavljati liječničko uvjerenje za sebe i članove svojih obitelji kao uvjet za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 11. KUTIJA PRVE POMOĆI

  Iznajmljivači su dužni u svakom objektu tj. svakoj smještajnoj jedinici zasebno imati kutiju prve pomoći.

 12. RTV PRETPLATA

  Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, ("Narodne novine" 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

 13. PLAN EVAKUACIJE

  Plan evakuacije obvezno se primjenjuje na sve smještajne objekte iznajmljivača, neovisno o veličini i broju kreveta. Dovoljno je da sadrži prikaz tlocrta prostorija te propisane oznake i upute kojima će se osobe upozoriti na planirane evakuacijske putove i izlaze, na hrvatskom jeziku, a može biti istaknut i na stranom jeziku ukoliko se iznajmljuje strancima.

potpore

2. Potpore, javni pozivi i natječaji

TZ općine Konavle

info

4. Pristup informacijama

dokumenti

5. Dokumenti

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

PRAVNI OKVIR

6. Pravni okvir

Turistička zajednica općine Konavle - Logo
Adresa: Turistička zajednica općine Konavle
Zidine 6, 20210 Cavtat - HR
Telefon i fax: Tel: +385 (0)20 479 025
Fax: +385 (0)20 478 025
E-mail: